Odkládací podmínky

M&A transakce jsou zpravidla „dvoustupňové“. Mezi podpisem transakce (tzv. signing) a jejím dokončením a realizací převodu (tzv. closing) je totiž časový odstup často i několika měsíců; jen zřídkakdy dojde k podpisu smluv, převodu společnosti a případně vypořádání kupní ceny v jeden den.

Důvodem této stupňovitosti je zejména to, že k realizaci převodu je často nutné zajistit a plnit řadu kroků; v praxi se jim říká tzv. odkládací podmínky. Zjednodušeně řečeno se jedná o kroky nezbytné k dokončení domluvené transakce.

Mezi takové odkládací podmínky může patřit například:

  • zajištění finančních prostředků k úhradě kupní ceny kupujícím a jejich načerpání na úschovní účet pro vypořádání kupní ceny,
  • zajištění nápravy problémů prodávajícím zjištěných při due diligence kupujícího (zajištění písemné smlouvy, zajištění dodatků smlouvy, narovnání soudního sporu apod.),
  • provedení určité restrukturalizace společnosti prodávajícím, např. vydělení tzv. neprovozního majetku,
  • zajištění veřejnoprávních souhlasů k realizaci transakce, u vybraných případů například souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci dohledu nad hospodářskou soutěží „při spojování soutěžitelů“,
  • zajištění soukromoprávních souhlasů k realizaci transakce; typicky souhlasy bank obou stran nebo i dalších osob (viz. ustanovení o změně kontroly),
  • zajištění souhlasů společníků (akcionářů) stran, popř. i dozorčí rady či jiného orgánu (v privátních transakcích je toto zpravidla vnímáno jako formalita),
  • jiné záležitosti (ukončení vybraných pracovních smluv, nájemních smluv, nebo naopak dotažení rozjednaného kontraktu k podpisu).

Akviziční smlouva podepisovaná stranami při signingu kromě konkrétních odkládacích podmínek zpravidla upravuje také:

  • za splnění kterých odkládacích podmínek je zodpovědný prodávající a za kterých kupující,
  • možnost vzdání se práva na splnění odkládacích podmínek druhou („nepovinnou“) smluvní stranou,
  • následky nesplnění odkládacích podmínek (od možnosti zjednat nápravu sám, přes odstoupení od transakce, po finanční postihy).