Odhalení informací kupujícímu

Akviziční smlouva obsahuje řadu prohlášení a záruk, jejichž prostřednictvím prodávající garantuje kupujícímu řadu skutečností ohledně společnosti, jejího majetku, podnikání atd. Konkrétní znění těchto prohlášení a záruk je předmětem tvrdých vyjednávání, neboť jejich výsledek může mít zásadní dopad na finanční pozici prodávajícího i kupujícího.

Snahou prodávajícího logicky je, aby jeho případná odpovědnost za „porušení“ některého prohlášení či záruky byla co nejužší.

Prodávající tak může činit dvěma základními způsoby: vyjednáváním o konkrétním znění textu prohlášení a záruk tak, aby nedopadaly na skutečnosti, o nichž ví, že by byly jejich porušením.

Druhým způsobem je, že v rámci vyjednávání zájemci (kupujícímu) sdělí („odhalí“) skutečnosti, které by byly v rozporu s poskytovanými prohlášeními a zárukami. „Technicky“ se tak může dít v zásadě dvěma způsoby:

  • začleněním výslovných výluk přímo do textu prohlášení a záruk v akviziční smlouvě, což je však často nepřehledné a nepraktické,
  • sdělením (odhalením) předmětných skutečností zájemci (kupujícímu), ať už v podobě adresného dopisu (disclosure letter) nebo samostatných přehledů „odhalovaných“ skutečností (disclosure schedule).

To vede k tomu, že případný negativní dopad založený na skutečnostech uvedených ve sdělených (odhalených) informacích není porušením prohlášení a záruk a vylučuje tedy odpovědnost na straně prodávajícího.

To, jak obecný nebo naopak podrobný je popis sdělovaných (odhalovaných) skutečností, je otázkou vyjednávání smluvních stran.

Konkrétní znění pak může vypadat různě, například:

  • Znění nakloněné spíše prodávajícímu by mohlo vypadat tak, že prohlášení a záruka je limitována všemi informacemi, které se kupující dozvěděl v rámci Sdělení (odhalení) skutečností nebo které z nich mohl odvodit při jejich rozumném ověření.
  • O něco vyváženější znění by mohlo vypadat například tak, že Prohlášení a záruka je limitována všemi informacemi, které se kupující dozvěděl v rámci Sdělení (odhalení) skutečností nebo které z nich byly rozumně a snadno zjevně sehnatelné.
  • Znění nakloněné spíše kupujícímu by naopak mohlo znít tak, že Prohlášení a záruka je limitována informacemi poskytnutými v rámci Sdělení (odhalení) skutečností, které jsou z textu sdělení zcela zjevné.
  • Občas se prodávající pokusí navrhnout, že prohlášení a záruky jsou limitovány veškerými informacemi dostupnými v data roomu.