Prohlášení a záruky

V podstatě každá akviziční smlouva obsahuje celý katalog tzv. prohlášení a záruk, kterými prodávajícígarantuje určité skutečnosti, případně vlastnosti, ohledně podílů, popř. akcií, společnosti, jejího majetku a provozu. Prodávající se logicky snaží, aby takový katalog byl co nejužší a jeho odpovědnost co nejnižší, kupující se snaží o přesný opak.

Pro kupujícího jsou prohlášení a záruky (někdy se používá ujištění a záruky) jednou z nejpodstatnějších částí akviziční smlouvy, neboť představují určitou „garanci“, kterou prodávající dává kupujícímu v souvislosti s transakcí.

Akviziční smlouva zároveň upravuje, jaké prostředky nápravy a jaké nároky náleží kupujícímu v případě, že dojde k jejich „porušení“. Zpravidla se může jednat o nárok na smluvní pokutu, náhradu škod (ztráty), v krajním případě odstoupení od smlouvy.

Akviziční smlouva zpravidla obsahuje typické prohlášení a záruky, které se v určité obměně objevují ve většině těchto smluv, může (a měla byla) obsahovat také specifické prohlášení a záruky, které odrážejí specifické a jedinečné závěry zjištěné v rámci předakviziční prověrky (viz due diligence) prováděné kupujícím a jeho poradci.

Právě due diligence je pro kupujícího a jeho poradce hlavním zdrojem pro přípravu výchozího návrhu katalogu prohlášení a záruk pro další jednání s prodávajícím.

Přestože se tak v praxi často neděje, akviziční smlouva by měla důsledně rozlišovat, co představuje prohlášení a co záruky (popř. kde je záruka zároveň prohlášením). Každé z nich má totiž trochu jinou funkci a z jejich „porušení“ vyplývají různé nároky: zatímco prohlášení míří do minulosti a na okolnosti, za kterých strana uzavírá akviziční smlouvu, záruky míří především na budoucí stav, který nastane po dokončení transakce.

Předmětem náročných vyjednávání je nejen samotný katalog (rozsah) prohlášení a záruk, ale také jejich limitace, například prostřednictvím časového omezení záruk (viz časová limitace záruk), kritéria významnosti (viz materiální kvalifikátor), vědomostí prodávajícího apod. (viz kvalifikátor vědomosti).