Akviziční smlouva

Akviziční smlouva, kupní smlouva, rámcová nebo hlavní smlouva o převodu – mnoho názvů, vždy však prakticky stejný význam. Předmět transakce, hlavní objekt zájmu kupujícího, je smlouvou převáděn z prodávajícího na kupujícího, a málokdy si obě strany vystačí s „obyčejnou třístránkovou smlouvou“.

Častým dotazem klienta je, proč je ta akviziční smlouva tak složitá a dlouhá. A je jedno, jestli se jedná o převod podílu ve společnosti (tzv. share deal) nebo prodej aktiv (tzv. asset deal). Akviziční smlouva, jak ji budeme pro vysvětlení pojmu nazývat, je „biblí“ celého procesu transakce. Někdy má několik desítek stránek, s přílohami i násobně více, a málokdy v ní poradci, kteří ji připravují, používají jasný a srozumitelný jazyk.

Proč tomu tak je, že akviziční smlouva nemůže být „obyčejnou smlouvou“? Musí plnit svůj účel. A transakční právníci většinou vědí, proč ji složitou píší a proč i jednodušší pojmy vysvětlují do posledního písmena, aby nedošlo k záměně či odlišnému než zamýšlenému výkladu.

Transakce se pohybují často v řádu desítek nebo stovek milionů, někdy i o řád výše. Transakční „vícenáklady“, které je třeba právně eliminovat, mohou být proto v podobných řádech. A právě proto, že jde o tak vysoké částky (ono už i milion je balík peněz), neponechává akviziční smlouva nic náhodě.

Neexistuje společnost, podíl nebo akcie s „obvyklými vlastnostmi“, a proto je popis jejich vlastností a stavu zcela zásadní. Ani nemovitosti, celé továrny, provozy, části závodu nemají vždy „obvyklé“ předem stanovené vlastnosti.

Akviziční smlouva má zpravidla povahu „budoucí“ nebo „rámcové“ smlouvy, samotný převod je pak realizován na základě tzv. realizační převodní smlouvy.

Typické části a ujednání akviziční smlouvy jsou:

  • předmět převodu (obchodní podíly, akcie, obchodní závod nebo aktiva),
  • kupní cena, způsob jejího stanovení a vypořádání (viz locked box a closing accounts),
  • prohlášení a záruky, mechanismus nápravy a následky v případě jejich porušení,
  • odkládací podmínky, odpovědnost stran za jejich splnění a důsledky případného nesplnění,
  • práva a povinnosti stran mezi uzavřením akviziční smlouvy a dokončením transakce,
  • možnosti ukončení akviziční smlouvy, resp. transakce,
  • mechanismy řešení sporů.

Akviziční smlouva podrobně upravuje hlavní podmínky transakce, které si strany obecněji domluvili zpravidla v term sheetu nebo head of terms.

Je to nejzásadnější dokument transakce, který se vyjednává i několik týdnů a jednání to nejsou vskutku jednoduchá. Každý ji chce přiklonit tak trochu na svoji stranu, a nalézt znění přijatelné pro kupujícího i prodávajícího chce zkušeného vyjednavače. Proto vyjednávání probíhají za přítomnosti mnohdy i „armády“ poradců.