Akviziční financování

Akviziční financování, zjednodušeně řečeno, zahrnuje všechny možné způsoby financování dané transakce. Srozumitelně řečeno, jak a čím kupující za předmět transakce zaplatí, a kde na to vezme.

Kupní cena, její výše, splatnost a forma úhrady jsou klíčové zájmy každého kupujícího. Způsob financování transakce si strany vyjasňují jako jednu z prvních informací, často již v LOI (viz Letter of Intent).

Nejedná se zrovna o nepodstatnou část celého procesu. Kupující bude muset dříve nebo později finanční prostředky „sehnat“ a zaplatit prodávajícímu nebo složit do úschovy. Pro prodávajícího, ať už jsou jeho důvody prodeje jakékoliv, jsou peníze, jejichž obdržení za prodej předpokládá, rovněž důležitou součástí celého procesu.

V závislosti na konkrétní fázi transakčního procesu prodávající po zájemci (kupujícím) požaduje, aby určitým způsobem doložil, že deklarovanými finančními prostředky buď disponuje, nebo je má přislíbené, nebo o nich hmatatelně jedná.

Akvizici lze financovat několika způsoby. Jedná se zejména o financování:

  • z vlastních prostředků zájemce,
  • z cizích zdrojů, například z akvizičního úvěru poskytnutého zájemci bankou,
  • „zprostředkovaně“ z budoucích finančních prostředků cílové společnosti (viz earn-out),
  • jinou formou (např. výměnou za podíly/akcie jiné společnosti apod.).

Akviziční financování může být a bývá kombinací výše uvedených způsobů, resp. některých z nich.

Strany si však nevyjasňují pouze způsob akvizičního financování, ale také samotnou částku, měnu či načasování platby. Načasování platby může souviset nejen s využitím institutu earn-outu.

Někdy jednoduše nechce kupující ani další osoby, které poskytly finanční prostředky (ať již se jedná o investiční společnosti či finanční instituce) převést vše na účet prodávajícího bez záruky dokončení realizace transakce. Pro tento účel je využívána / sjednávána úschova peněz, ať již u advokáta, notáře nebo banky, kdy osoba poskytující úschovu finanční prostředky pozdrží do té doby, dokud nejsou splněny podmínky pro jejich výplatu. Takovou podmínkou je vždy realizace transakce / dokončení převodu, zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí či obchodním rejstříku apod.