Jak vydat zaměstnanecké akcie a neohrozit prodej společnosti?

Zadání k řešení (problém):

Majitelka oděvní firmy se rozhodla pro své zaměstnance vytvořit motivační složky odměny v podobě možnosti nabýt po splnění určitých kritérií akcie společnosti (zaměstnavatele), tedy zavést tzv. akciový program. Zároveň ale uvažovala o tom, že by společnost v horizontu 5-7 ráda prodala. Děti majitelky se rozhodly jít jiným směrem a firmu tak neměla komu předat. Z dřívější zkušenosti však věděla, že „rozdrobení“ 100 % vlastnictví společnosti by mohlo být při prodeji společnosti problematické, neboť zájemce by s největší pravděpodobností chtěl koupit celou firmu.

Otázky k řešení:

 • Jakou formou vůbec zavést akciový program?
 • Jak zajistit ochranu majitelky (majoritní vlastník) a zajistit ji v budoucnu možnost prodat 100 % akciový podíl případnému zájemci?
 • Jak nastavit program tak, aby byl motivační?
 • Jak vysoký akciový podíl budou moci zaměstnanci celkově nabýt?
 • Jak nastavit akciový program z daňového hlediska?

Řešení:

Akciový program byl zaveden formou vydání tzv. zaměstnaneckých akcií s omezenými právy. Zaměstnanecké akcie tak dávaly zaměstnancům především podíl na společnosti (majetkovou hodnotu) a právo podílet se na zisku společnosti.

Program byl vytvořen jako tzv. opční, tj. zaměstnanci nenabývali akcie rovnou do svého vlastnictví, ale po splnění různých kritérií (především dosažení pracovních výsledků a cílů) dostali možnost nabýt akcie společnosti za zásadně zvýhodněnou cenu.
Při přípravě programu byly zohledněny veškeré daňové aspekty (zdanění na úrovni zaměstnance i zaměstnavatele, dopad do sociálního a zdravotního pojištění, zdanění tzv. opcí apod.)

V souvislosti se zavedením akciového programu pro zaměstnance došlo mimo jiné k následujícímu:

 • úpravou stanov společnosti byly vytvořeny různé druhy akcií,
 • nově vytvořené tzv. zaměstnanecké akcie zahrnovaly zejména vlastní majetkové právo (vlastnictví hodnoty) a právo podílet se v příslušné výši na podílu na zisku společnosti,
 • zaměstnanecké akcie naopak (oproti akciím majoritní majitelky společnosti) nezahrnovaly např. právo hlasovat na valné hromadě, právo volně prodat akcie,
 • mezi společností a zaměstnancem byla uzavřena opční smlouva, která upravovala vzájemná práva a povinnosti.

Za účelem ochrany majitelky byl program nastaven takto:

 • nadále držela 95 % akcií společnosti, do programu bylo zahrnuto 5 % akcií,
 • různé druhy akcií jí nadále zajistily výlučné právo řídit společnosti a ovlivňovat její chod,
 • s ohledem na budoucí prodej společnosti bylo mj. zřízeno její právo vykoupit zaměstnanecké akcie za předem definovaných podmínek a/nebo právo požadovat, aby zaměstnanci v případě prodeje prodali za obdobných podmínek zájemci i své akcie.

Výhody pro klientku (majitelku společnosti)

 • Akciový program byl nastaven jako tzv. opční, tj. měl v sobě motivační prvky pro zaměstnance.
 • Zejména u nebližších zaměstnanců (vedení společnosti) vedl k většímu „sžití se“ se společností, majitelka mohla trochu ustoupit z exekutivy.
 • Do programu bylo v prvním opčním období vyčleněno pouze 5 % akcií (aby byla podpůrně zachována možnost tzv. squeeze-outu).
 • Byly začleněny právní prvky za účelem ochrany legitimních zájmů (majoritní) majitelky.
 • Byly začleněny právní prvky za účelem zachování možnosti prodat celou společnost případnému zájemci.
>> Přečtěte si i další zajímavé případové studie