Ustanovení o změně kontroly

Pokud se transakce realizuje formou tzv. share dealu, tedy převodem 100 % obchodních podílů, popř. akcií na kupujícího, pak se změní vlastnictví cílové společnosti. Smlouvy mezi společností a třetími stranami (například zákazníky, odběrateli, dodavateli, pronajímateli apod.) nadále trvají a smluvní partneři společnosti s tím v podstatě nic nenadělají. Výjimkou jsou případy, kdy si ve smlouvě se společností prosadili ustanovení o tzv. změně kontroly.

 

Často může být zásadní nejen to, kdo je Vaším smluvním partnerem, ale v případě právnických osob i to, kdo je jejich majitelem, resp. kdo je kontroluje / ovládá.

Smluvnímu partnerovi ale nemůže smlouva „nařídit“, jak se má chovat jeho majitel, zda a komu může nebo nemůže společnost prodat.

Danou věc řeší právě ustanovení o tzv. změně kontroly (v angličtině Change of Control Clauses).

Tato ustanovení zpravidla fungují následovně:

  • Smlouva obsahuje definici „změny kontroly“.
  • Za takovou změnu se zpravidla považují všechny možné způsoby, v důsledku nichž může dojít ke změně kontroly společnosti, jako jsou převody podílů/akcií, obchodního závodu nebo tzv. přeměny společností.
  • Za takovou změnu se často považuje i změna v obsazení statutárního orgánu společnosti.
  • Povinná strana má závazek informovat druhou stranu, pokud u ní má nastat, nebo již nastala „změna kontroly“ a poskytnout podrobné informace a vysvětlení o „změně kontroly“.
  • Oprávněná strana má možnost vyjádřit (ne)souhlas s plánovanou změnou kontroly.
  • Při porušení povinností druhé strany má oprávněná strana možnost přijmout různá opatření (od práva vypovědět smlouvu až třeba po nárok na smluvní pokutu).

Z výše popsaných důvodů je při přípravě transakce, jak přípravě společnosti na prodej prodávajícím, tak zájemcem v rámci předakviziční due diligence nutné dostatečně prověřit, zda smlouvy mezi společností a třetími stranami (zejména ty klíčové) taková ujednání obsahují.

Pokud ano, pak je nutné zvážit další postup, zejména možnost předjednání zamýšlené transakce, resp. jejího dopadu, na trvání smlouvy, s příslušným smluvním partnerem. V opačném případě by se mohlo stát, že po dokončení transakce by někteří smluvní partneři společnosti mohli své smlouvy vypovědět, což by mohlo mít i zásadní negativní dopad na společnost.