Závazky před realizací transakce

Mezi uzavřením akviziční smlouvy a dokončením (realizací) transakce může být časový odstup několika měsíců, v lepším případě týdnů. V tomto mezidobí je společnost stále ještě ve vlastnictví a pod vedením prodávajícího. Jeho případné nevhodné jednání by mohlo negativně ovlivnit společnost, a tedy v krajním případě zmařit obchodní účel transakce (z pohledu kupujícího).

Akviziční smlouva tak zpravidla stanoví, co prodávající v tomto mezidobí může (má) dělat (positive pre-closing covenants), a co naopak dělat nesmí (restrictive pre-closing covenants).  

Prodávající, resp. společnost v daném mezidobí zpravidla nesmí (bez předchozího souhlasu kupujícího) zpravidla:

  • provádět jakékoliv významné dispozice s majetkem společnosti nad rámec obvyklého chodu společnosti,
  • měnit, ukončovat stávající nebo uzavírat nové tzv. významné smlouvy,
  • vyplácet jakékoliv mimořádné odměny či jiná plnění prodávajícím, ať už jako podílníkům, statutárům nebo zaměstnancům společnosti,
  • poskytnout ani přijmout úvěr, zápůjčku nebo obdobné plnění či jejich zajištění,
  • měnit zakladatelské dokumenty společnosti, účastnit se jakékoliv korporátní změny nebo vstoupit do likvidace, nebo například zvýšit nebo snížit základní kapitál.

Naproti tomu je prodávající, resp. společnost, v daném období povinen například:

  • pokračovat v podnikatelské činnosti společnosti v rámci obvyklého chodu společnosti,
  • aktivně usilovat o splnění všech tzv. odkládacích podmínek nezbytných pro dokončení transakce jako získání potřebných souhlasů a povolení,
  • informovat kupujícího o všech okolnostech, které by mohly mít tzv. významný negativní dopad na společnost, její podnikání nebo majetek,
  • poskytovat kupujícímu veškeré rozumně požadované informace a podklady ohledně společnosti, jejího podnikání, majetku apod.

Účelem těchto závazků a omezení je, aby kupující měl pod kontrolou, co se v mezidobí od podpisu akviziční smlouvy do dokončení transakce ve společnosti a se společností děje, resp. aby se vyvaroval případných nemilých „překvapení“.