Závazky po realizaci transakce

Prodávají by mohl zmařit obchodní účel transakce (z pohledu kupujícího) nejen nevhodným jednáním v prvních fázích obchodních jednání nebo v mezidobí mezi uzavřením akviziční smlouvy a dokončením transakce, ale také nevhodným jednáním v určitém období po uzavření transakce. Proto akviziční smlouva obsahuje zpravidla i závazky prodávajícího, jak má/nemá jednat po dokončení transakce.

Akviziční smlouva může v tomto smyslu obsahovat například následující závazky prodávajícího:

  • zachovat mlčenlivost o podmínkách transakce,
  • zdržet se využívání know-how společnosti,
  • zdržet se soutěžního chování (zákaz konkurence),
  • závazek „nepřetahovat“ zaměstnance nebo jiné spolupracovníky společnosti,
  • závazek „nepřetahovat“ zákazníky společnosti.

Tyto závazky jsou většinou určitým způsobem smluvně omezeny, například:

  • určité časové období po dokončení transakce (zpravidla 2-5 let),
  • geograficky (například u zákazu konkurence omezeno na region, stát, výjimečně například i jen město),
  • materiálním kritériem (například u zaměstnanců omezeno pouze na vedoucí pracovníky).

Porušení těchto závazků zpravidla dává kupujícímu nárok na úhradu smluvní pokuty, popř. mu smlouva dává možnost využít i jiná nápravná opatření.