W&I pojištění

Jednání o prohlášeních a zárukách, jejichž prostřednictvím prodávající garantuje kupujícímu řadu skutečností ohledně společnosti, jejího majetku, podnikání, jsou zpravidla velmi tvrdé a časově náročné.

V některých případech prodávající nechce nebo nemůže na sebe převzít prohlášení a záruky v rozsahu požadovaném kupujícím. Někdy může být řešením sjednání tzv. W&I pojištění neboli pojištění závazků vyplývajících z prohlášení a záruk v transakci.

Toto pojištění zpravidla kryje závazky prodávajícího jen v určitém rozsahu, například s těmito omezeními a výlukami:

 • pojistka kryje ztráty kupujícího jen do určité částky, zpravidla ve výši 8-15 % hodnoty transakce,
 • pojistka nekryje ztráty kupujícího vzniklé v důsledku porušení závazků prodávajícího (Covenants), nikoliv z důvodu porušení prohlášení a záruk,
 • pojistka nekryje nároky kupujícího z úprava kupní ceny (viz úpravy kupní ceny),
 • pojistka nekryje nároky z porušení prohlášení a záruk, o kterých se kupující „dozvěděl nebo mohl dozvědět“ zpravidla na základě due diligence,
 • pojistka zpravidla nekryje daňové dopady a ztráty kupujícího nebo společnosti,
 • pojistka zpravidla nekryje určité druhy ztrát a škod, například tzv. nepřímé nebo sekundární škody.

Smluvní strany by měly projednat zejména tyto aspekty W&I pojištění:

 • kdo ponese náklady na pojištění (pojistné se zpravidla pohybuje mezi 2-4 % pojistného krytí),
 • kdo bude pojištěnou stranou, zda prodávající nebo kupující,
 • kolik bude činit „spoluúčast“ pojištěné strany a kdo ji bude hradit (prodávající nebo kupující, případně obě strany v dohodnutém poměru),
 • na jakou dobu bude pojistka sjednána (zpravidla 2-5 let),
 • zda bude prodávající druhotně odpovídat kupujícímu, pokud ztrátu neuhradí pojišťovna v rámci pojistného plnění.

W&I pojištění může být za určitých okolností vhodným řešením tam, kde prodávající z nějakého důvodu nechce nebo nemůže převzít závazky z porušení prohlášení a záruk v tak širokém rozsahu, jak požaduje kupující. Nebo tam, kde má kupující pochybnosti o tom, že by byl prodávající schopen takovým závazkům dostát.

V žádném případě to však neznamená, že W&I pojištění bude v každém jednotlivém případě dostupné a pojišťovny připraveny pro danou transakci takové pojištění nabídnout.